IDP  2564 รอบที่ 1 รอบที่ 2

 รอบที่ 1/64
 แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)
         -ส่วนที่ 1 รอบที่1 การวางแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย  
         -ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP)
                      การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
                      2.1 รอบที่1แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคคลากรรายหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
         -ส่วนที่ 3 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(COP)
                      หลักฐานการวางแผน
                      3.1 รายงานการประชุม รอบที่1 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2  
                      3.2 รอบที่1 บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อ/รูปภาพประชาสัมพันธ์/หนังสือมอบหมายให้พัฒนาตนเอง
                      3.3 รอบที่1 แต่งตั้งคณะดำเนินการ
                      3.4 รอบที่1 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/รายชื่อ/ผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         -ส่วนที่4 หลักฐานการดำเนินการ
                       4.1 รอบที่1 ลายมือชื่อผู้ร่วมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) 
                       4.2 รอบที่1 ภาพกิจกรรม 
                       4.3 เนื้อหาบทเรียน รอบที่1 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2  
         -ส่วนที่ 5 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
                       5.1 ข้อสอบก่อนเรียน รอบที่1 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 ไฟล์ที่3
                       5.2 ข้อสอบหลังเรียน รอบที่1 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 ไฟล์ที่3
                       5.3 สรุปผลการประเมินติดตามลการฝึกอบรม รอบที่1 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 ไฟล์ที่3 ไฟล์ที่4 ไฟล์ที่5 
         -ส่วนที่ 6 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
                       6.1 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รอบที่1 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 
                       6.2 บันทึกสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 รอบที่ 2/64
แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)
         -ส่วนที่ 1 รอบที่2 การวางแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย  
         -ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP)
                      การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
                      2.1 รอบที่2แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคคลากรรายหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
         -ส่วนที่ 3 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(COP)
                      หลักฐานการวางแผน
                      3.1 รายงานการประชุม รอบที่2 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 
                      3.2 รอบที่2 บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อ/รูปภาพประชาสัมพันธ์/หนังสือมอบหมายให้พัฒนาตนเอง
                      3.3 รอบที่2 แต่งตั้งคณะดำเนินการ
                      3.4 รอบที่2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/รายชื่อ/ผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         -ส่วนที่4 หลักฐานการดำเนินการ
                       4.1 รอบที่2 ลายมือชื่อผู้ร่วมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) 
                       4.2 รอบที่2 ภาพกิจกรรม 
                       4.3 เนื้อหาบทเรียน รอบที่2 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 ไฟล์ที่3 ไฟล์ที่4 ไฟล์ที่5 
         -ส่วนที่ 5 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
                       5.1 ข้อสอบก่อนเรียน รอบที่2 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2
                       5.2 ข้อสอบหลังเรียน รอบที่2 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 
                       5.3 สรุปผลการประเมินติดตามลการฝึกอบรม รอบที่2 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 ไฟล์ที่3 ไฟล์ที่4 
         -ส่วนที่ 6 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
                       6.1 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รอบที่2 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2
                       6.2 บันทึกสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้