เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
  ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการ  Smart Farmer
  กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗

หมวดหมู่รอง